Over ons

Onze gemeente wordt geleid door de Kerkenraad. In de Kerkenraad zitten alle ambtsdragers: de predikanten, de ouderlingen en de diakenen. Het dagelijks bestuur is in handen van het Moderamen van de kerkenraad. Dat bestaat uit de voorzitter, de scriba (dat is de secretaris), een kerkrentmeester, een diaken en een predikant.

De financiële aangelegenheden van de gemeente worden behartigd door twee colleges. Geld dat besteed wordt aan onderhoud van de kerkgebouwen, de salarissen en dergelijke, wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters.

Het geld dat bestemd is voor de ondersteuning van mensen of instanties in financiële nood, wordt beheerd door het College van Diakenen.  Beide colleges leggen voor hun werk en het beheer van hun geld verantwoording af aan de hele kerkenraad.

Naast het bestuur van de kerk kent onze gemeente ook een aantal taakgroepen, die ieder op een specifiek terrein vorm geven aan het werk van de kerk. Hieronder een overzicht van de verschillende taakgroepen:

taakgroep pastoraat

De taakgroep pastoraat is verantwoordelijk voor de pastorale zorg van de gemeente, onder meer voor het bezoeken van de gemeenteleden.

taakgroep jeugd en jongeren

De taakgroep jeugd en jongeren is verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk van de gemeente.

taakgroep vorming & toerusting

De taakgroep denk en doen is verantwoordelijk voor het vormings- en toerustingswerk in de gemeente, dat wil zeggen:

  • De taakgroep draagt bij aan de geloofsontwikkeling en –beleving binnen de eigen geloofsgemeenschap en daar buiten.
  • De taakgroep draagt zorg voor de ontwikkeling van middelen en instrumenten voor vorming en toerusting van belangstellenden zowel binnen de eigen geloofsgemeenschap als daar buiten.

taakgroep Kerk en Samenleving/Wereld

De taakgroep is verantwoordelijk voor het missionair werk, de oecumene en de samenwerking op de grens van kerk en wereld van de gemeente.

de taakgroep communicatie

De taakgroep communicatie is verantwoordelijk voor de kerkelijke communicatie van de gemeente Bathmen.