Diaconie

College van Diakenen (diakenen@pgbathmen.nl)

In het voetspoor van onze Heer zien we het als opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de rechten van mensen. Mooi gezegd, maar hoe doen we dat? Kerkzijn doen we samen en de diaconie stimuleert ons om hier over na te denken. Ze vraagt ons om ons in te zetten voor mensen in nood, dichtbij en veraf.  Te denken  valt aan o.a. hulp voor de voedselbank, bloemengroet aan zieken,  Meat&Eat project voor vluchtelingen, diaconale vakanties voor mensen met een smalle beurs. In onze gemeente wordt de diaconie ondersteunt door de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).  ZWO heeft bv. het initiatief genomen om te komen tot een Fair Trade kerk en werkt nauw samen met de wereldwinkel. Diaconie en ZWO ondersteunen op dit moment kerken in het Midden Oosten die hulp verlenen aan vluchtelingen. Landelijk werken  diaconie en ZWO en samen met Kerk in Actie.

Meer informatie:  dhr. Tonny in ’t Hof, tel. 0570-542077

 

Jaarverslag 2016 diaconie PG Okkenbroek

In 2016 zijn er verschillende activiteiten geweest.

Op de zondagen dat er ’s morgens een kerkdienst was zijn de bloemen uit deze dienst naar zieken of ouderen gebracht.

In de stille week is bij alle 80 plussers een paasbakje thuis bezorgd.

In mei was er een gezellige middag voor (ouderen) en vrijwilligers, dit jaar was onze vorige predikante dominee Anneke Kruithof te gast zij vertelde in woord en beeld over haar reis naar Napels, Pompeji en Herculaneum – een reis door de tijd vanaf 79 na Christus. Aansluitend kregen we een heerlijk driegangen diner, verzorgd door de kookgroep.

In de zomervakantie is er bij de mensen in verpleeg- of verzorgingstehuizen een zomerboeket bezorgd.

Rond Dankdag voor gewas en arbeid, hebben we meegedaan met de Dorcas voedselactie.

De kinderen van de Dorpsschool hebben karweitjes gedaan en van de opbrengst zijn gezelschapsspelletjes gekocht voor de huiskamer in het Naoberhuus. Deze spelletjes zijn in de dienst van dankdag ( dit was een dienst voor jong en oud) door de kinderen aangeboden aan een paar senioren

Met kerst hebben we samen met de ouderensoos een adventsmiddag georganiseerd, hier was Mevr. Tineke van Buren te gast, zij declameerde gedichten van Johanna van Buren ( een ver familielid van haar) en na de pauze een modern kerstverhaal, dit alles in het “helders” dialect., de middag werd afgesloten met een broodmaaltijd.

Alle 80 jarigen hebben een kerstbakje gehad, dit is net als met Pasen , samen met Bathmen gedaan.

Er zijn net voor kerst twee levensmiddelen pakketten uitgedeeld, ook hebben drie mensen met een handicap een kleine attentie gehad.

De mensen met kerkradio hebben twee keer bezoek gehad, dit mede om de bijdrage op te halen.

Als er een avondmaalsviering was hebben we daarbij geholpen en gezorgd dat er brood, wijn en druivensap was. De collecte die hierbij gehouden wordt is bestemd voor onze twee adoptiekinderen.

Iedere kerkdienst is er gecollecteerd, vaak voor de doelen die zijn aangegeven door Kerk in Actie of de PKN. Maar ook voor doelen in de buurt waarvan we weten dat het goed besteed wordt.

Wij zijn bij de uitvoerende taken door vele vrijwilligers geholpen.

Jaarverslag 2016 diaconie PG Bathmen

In 2016 bestond de diaconie uit: Tonny in ’t Hof ( voorzitter tot aan de zomer, secretaris tot aan april, opsteller van de begroting en jaarcijfers tot?) Jan Kerkdijk (penningmeester), Jan Stegink, Tonny Oplaat ( voorzitter vanaf 1 juli) Trea Esmeijer (secretaris vanaf april), Annie Fransen, Rikie Oude Weernink, Jo in ’t Hof, Mientje Bosman en Elleke Brinkman beiden uit Okkenbroek en Wil Mandersloot (coördinator kerkblad pagina diaconie en ZWO).

Tonny in ’t Hof en Wil Mandersloot hebben maandelijks het collectegeld geteld. Het kleingeld is steeds omgewisseld bij enkele Bathmense ondernemers. ( Emté, Slagerij Linker en bakker Philipsen).

Het wisselgeld is steeds door Tonny gestort bij de Rabobank in Colmschate.

Januari: De kerstactiviteiten worden geëvalueerd. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De kerstbakjes waren keurig op tijd af. Het blijft een grote tijdrovende klus.

Gesproken is er over “Meet and eat “, een maaltijd bij gastgezinnen voor vluchtelingen en wat de diaconie kan bijdragen, zodat Henny ontlast wordt. Mientje Bosman en Wil Mandersloot pikken dit in de loop van het jaar op en wonen vergaderingen bij van Stichting Present.

De pastorale teams kunnen een beroep doen op de diakenen nu er nieuwe wijkindelingen zijn (was ook al zo).

De taken van de penningmeester worden besproken en Jan Stegink gaat zich inwerken om eerst samen met Jan Kerkdijk de financiën op de rit te houden.

Tonny in ’t Hof maakt een overzicht van zijn taken als voorzitter, zodat Tonny Oplaat zijn taken makkelijker kan overnemen.

De derde collecte is gehouden voor ondergoed voor de vluchtelingen in het AZC in Deventer.

Februari: Er zijn 221 pakketten van de Emté bezorgd bij de voedselbank. Daarnaast ook enkele pakketten in Bathmen zelf en twee zijn er meegenomen naar de Wonne in Enschede, een leefgemeenschap waar mensen in een oud klooster bij kunnen tanken.

De voedselbank in Zutphen ontvangt (na overleg) vele mandarijnen voor de cliënten.

Trea, Rikie, Mientje en Wil buigen zich over andere teksten bij de wekelijkse bloemengroet.

Maart: De ZWO heeft een sobere maaltijd verzorgd in de woning van de koster. Op dezelfde avond is het 40 dagen project toegelicht.

April: Financieel gaat het goed. Er is een klein batig saldo. Er wordt niets gewijzigd aan ledencertificaten. Pieter Hollemans controleert de jaarlijkse cijfers.

Het meester Geertshuis krijgt € 250,00 mede dankzij het vasten van onze jongeren in het paasweekend. (met aanvulling van de diaconie).

De paasgroet met een bloemetje van Grave ( 280 stuks) is verspreid door de diakenen naar de contactpersonen. Zonder hen een onmogelijke klus. Blij zijn wij met zoveel behulpzame mensen.

De broodmaaltijd in Het Dijkhuis is minder bezocht dan voorgaande jaren. Ook waren er weinig kerkgangers bij het paasontbijt in de kerk. Mogelijke oorzaak de late bekendheid ervan.

Het gezamenlijke etentje met de diakenen en hun eventuele partners vond dit jaar plaats in Het Cultuurhuus, waar vijf Syrische mannen een bijzondere, smaakvolle maaltijd voor ons hebben bereid.

Mei: De diaconie heeft een bijdrage geleverd aan de lentefair. Wij deelden theezakjes met teksten uit (i.p.v. geld in de collectezak stoppen, mocht men er iets uithalen) om op een originele manier met mensen in gesprek te komen en aan te moedigen om thuis het gesprek voort te zetten. Dezelfde vijf Syrische mannen hebben speciale koekjes uit Syrië gebakken en laten proeven voor iedereen die geïnteresseerd was. Hoofddoel bij deze activiteit was het zinvol bezig zijn van deze mannen, zodat zij los kwamen van het niets kunnen doen gedurende hun verblijf in het AZC. ’s Avonds hebben diverse diakenen deelgenomen aan de afsluitende barbecue.

Trea, Jo en Wil hebben bijeenkomst diaconaal Kruispunt (waar vele kerken uit Deventer bij betrokken zijn en we kunnen leren van elkaars ervaringen) bijgewoond.

Alie Lensink stopte met het rondbrengen van de liturgieën bij mensen die gebruik maken van de kerkradio, omdat de liturgie pas op vrijdagavond gemaakt wordt. Daardoor zag zij geen kans elke zaterdag de liturgieën te bezorgen. De liturgieën worden nu door Henk Brinkman bezorgd.

Juni: op 26 juni was de open lucht dienst op de Flierweide. De opbrengst van de collecte ging naar Pater Jan Brinkhof. De diaconie heeft een bedrag van € 1000,00 overgemaakt naar ditzelfde doel.

De buurtavond in Colmschate is door enkele diakenen bezocht.

Juli en augustus: Rikie gaat met Tonny in ’t Hof de vergaderingen bijwonen van de Z.W.O.

We besloten weer een rooster samen te stellen voor de bijeenkomsten in Het Dijkhuis, zodat er een diaken is die het collectegeld mee kan nemen naar de zondagse eredienst en er toch iets meer binding met de kerk is.

Vanaf nu kan de kerkdienst ook beluisterd worden via kerkdienst gemist.

Na heel wat heen en weer gebel door Mientje is er geen gehoor gegeven aan de vraag om zwemles te geven in het zwembad in Lettele aan kinderen die opgevangen zijn in het Aupinggebouw in Borgele. Op het moment van organiseren zijn alle kinderen overgeplaatst naar andere locaties.

September: Na de brainstormsessie in de kerk i.v.m. communicatie, waar een groot deel van de kerkenraadsleden aan deelnam, is er een gezellige ontmoeting op het kerkplein onder het genot van een drankje en pannenkoeken met diverse mogelijkheden van beleg. De pannenkoeken zijn allemaal gebakken door de mensen van De Oude Molen! Ook waren er enkele salades. Een prima alternatief voor de jaarlijkse barbecue.

Oktober: De begroting is besproken. De lasten zijn ruim begroot, maar realistisch.

De organisatie rond meet en eat is erg bijzonder. De Deventenaren die er bij betrokken zijn, zijn ervaren en super gemotiveerd. Deze keer waren er 31 deelnemers en 15 gastgezinnen. Twee Irakezen zijn mee gaan eten met Mientje Bosman bij Frits en Wil Mandersloot. Bijzonder vonden deze mannen het dat vrouwen zo actief zijn buitenshuis!

November: De collecte aan het eind van het kerkelijk jaar is bestemd voor de Ronald Mac Donaldhuizen.

Het onderwerp, brei, haak, timmer of hoe dan ook maak een mooi hart voor iemand van het AZC wordt aangekaart en krijgt mogelijk in 2017 een start.

De meet en eat avond voor mensen van het AZC is nu georganiseerd voor die mensen die al lang in het AZC verblijven en die wachten op een eigen woonplek in Deventer of omgeving.

Tonny Oplaat gaat naar de Classisvergaderingen (nog drie in 2017) samen met Hanja van Essen. Daarna verandert de structuur.

December: De drukste maand van het jaar startte in Het Dijkhuis, waar het koor Laetare een geheel verzorgde middag presenteerde. Er werd door hen gezongen en een aantal bekende kerstliederen werd meegezongen. Een bijzonder kerstverhaal werd verteld.

Voor 11 mensen is er een kleine attentie uitgezocht (door Rikie en Wil) in de wereldwinkel als blijk van waardering voor hun inzet voor de diaconie. Dit is met blijdschap ontvangen.

Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 december is er erg hard gewerkt aan de 330 kerstbakjes. Het liep allemaal gesmeerd, maar kost de diakenen veel energie en tijd. Daarom is besloten in 2017 uit te kijken naar een andere invulling dan het kerstbakjes maken.

In de kerstnachtdienst zijn er waxinelichtjes uitgedeeld met teksten van de PKN.

Blij zijn we met uitbreiding van de groep die geluid en cd-opnames beheren tijdens de diensten: Bé Meijer en Jan Stegink vullen de groep aan ( Tonny in ’t Hof, John Broekhuis en Bert Beltman).

De zegels van de Emté kunnen weer gespaard worden en Annie blijft dit ook na haar afscheid van 8 januari volhouden.

Deze keer is de voedselbank indirect gesteund. Er is een gift overgemaakt naar de landelijke stichting Jarige Job, waar de voedselbank maandelijks een beroep op doet. Alle kinderen die jarig zijn, krijgen via hun ouders een cadeautje en kunnen op school trakteren.

Via de gemeente zijn er nu meer mensen/gezinnen die een financieel extraatje hebben gekregen van de diaconie. De adressen zijn bij ons niet bekend (de nota wel). I.p.v twee adressen waren het er dit jaar tien! Een groot verschil en jammer dat we niet vaker als diaconie benaderd worden voor extra hulp op welk vlak ook.