Anbi gegevens diaconie

ONDERDEEL ALGEMEEN
De Protestantse gemeente Bathmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het College van diakenen ofwel de Diaconie geeft vorm aan deze roeping, waarbij de ZWO-commissie de diaconale taken gericht op zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking behartigt.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 van de kerkorde.

SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. De kerkenraad telt een variabel aantal leden, welke benoemd en bevestigd zijn door de kerkelijke gemeente.

De Diaconie telt op dit moment negen leden en deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting van baten en lasten en de jaarrekening. Verder heeft de Diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken (RCBB).

De functionele bestuurstaken zijn verdeeld over voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarbij mogen de functies van voorzitter en penningmeester nooit door één en dezelfde diaken worden uitgevoerd.

BELONINGSBELEID
De Diaconie heeft geen arbeidsverhouding met medewerkers en heeft dus geen betaalde krachten in dienst. De diakenen zelf ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen zij wel scholing en vakliteratuur en worden werkelijk gemaakte onkosten (verschotten) vergoed door de penningmeester.

DOELSTELLING EN BELEID
De Diaconie streeft naar een betere samenleving met meer rechtvaardigheid. Daarom vindt zij het van groot belang betekenisvol aanwezig te zijn in de Bathmense/Deventer samenleving. Op welke wijze de Diaconie dit streven tracht vorm te geven, heeft zij vastgelegd in het Beleidsplan 2014 – 2018. Het beleidsplan vindt u hier.

Beleidsplan Diaconie Protestantse gemeente Bathmen 2014-2018

Voorwoord.

Voor u ligt het beleidsplan 2014-2018 van de Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen. Dit plan beschrijft de opdracht, de visie en de werkzaamheden van de Diaconie en geeft ten slotte een beeld van de verwachte ontwikkelingen. Op basis van dit beleidsplan wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, met een evaluatie van het voorgaande jaar en concrete activiteiten en een budget voor het planjaar.

Opdracht van de Diaconie.

Aan de Diaconie, is tot opbouw van de gemeente, toevertrouwd de ambtelijke aanwezigheid in kerkdiensten, bij de dienst van het Heilig Avondmaal, bij het inzamelen van de gaven en voor
zover gewenst het mede voorbereiden van de voorbeden. Daarnaast zien wij het als onze taak om ‘’ in het voetspoor van onze Heer te treden en in de Kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de rechten van de mens”. Verder moet de Diaconie de kerk steunen in haar bemoeienis met sociale vraagstukken en met het aanspreken van overheden en de samenleving op haar verantwoordelijkheid. Tenslotte is ze verantwoordelijk voor het beheren en besteden van haar diaconale financiën en dienen van de kerk in
andere vergaderingen.

 Doelstelling.

De Diaconie is er voor om de zwakkeren en minder bedeelde mensen in de samenleving dichtbij en veraf bij te staan en hun nood waar mogelijk te lenigen.

In dit kader wil ze via de commissie Z.W.O. en Kerk in Actie verbonden blijven met de medemens in en buiten Nederland.

Werkzaamheden.

Om invulling te geven aan de opdracht van de Diaconie worden de volgende activiteiten ontplooid:

In de kerkdiensten zamelen de diakenen van diens de gaven van de 2e collecte in waarna de penningmeester zorgt dat het geld bij de organisatie komt waarvoor het bestemd is.

Bij het Heilig Avondmaal maken de diakenen de tafel gereed en delen de wijn rond.

Onze diaconie voelt zich verbonden met de voedselbank in Zutphen waarvoor ze meerdere keren in diverse vormen inzamelingsacties houden.

In samenwerking met de burgerlijke gemeente Deventer zorgt ze ervoor dat de mensen in de voormalige gemeente Bathmen die op het financieel minimum zitten een klein geld bedrag krijgen in de dure december maand.

Een delegatie gaat met de jongeren enkele keren per jaar koken voor daklozen in Amsterdam.

Voor de ouderen en mensen die de zondagse kerkdienst niet kunnen bijwonen stelt de diaconie tegen een geringe vergoeding een kerkradio beschikbaar. Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, wordt door een diaken van huis opgehaald en weer thuis gebracht.

Met Kerst en met Pasen verzorgt de diaconie met behulp van vele vrijwilligers dat de 80 jarigen en ouder en de zieken een Kerst- en Paas bakje krijgen die door de contact personen en het bezoekersteam bezorgd worden.

Voor de kerstdagen houd de Diaconie een Kerstbijeenkomst en met Pasen wordt er een Paasbijeenkomst met een broodmaaltijd voor de bewoners van ’t Dijkhuis en de ouderen uit Bathmen en Loo in ’t Dijkhuis georganiseerd.

Mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen of niet willen kunnen wij via het  vakantiebureau op eigen kosten toch op vakantie laten gaan. Voor mensen
die dit niet kunnen betalen: zij kunnen een bijdrage in de kosten vragen bij de Diaconie.

Gemeenteleden die thuis zijn gekomen na een ziekenhuis opname worden op zondag na de dienst bezocht door een contactpersoon of diaken die een bosje bloemen en een liturgie van de dienst mee brengt.

Ondersteunen van de Z.W.O. in de 40 dagentijd.

Verzorgen van het vervoer naar de kerk op zondag voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen.

Ontwikkelingen.

De diaconie wil zich de komende tijd extra inzetten voor de ouderen en voor de mensen in financieel zwaar weer in alle leeftijdsgroepen.

Inventariseren waar mensen hulp kunnen krijgen.

( te denken valt aan door verwijzen naar de voedselbank, een schuldhulp maatje e.d. )

Waar mogelijk samenwerking zoeken met taakgroepen en andere organisaties.

Beleidsplan schenkingen en legaten.

Schenkingen en legaten die binnen komen bij de diaconie zullen over een periode van 10 jaar na ontvangst in jaarlijkse gelijke bedragen worden besteed aan jaarlijks vast te stellen doelen. Deze doelen zullen in de diaconie vergadering van februari besproken worden. Indien de
schenker of legaat later zelf een doel heeft aangegeven waaraan wij de schenking of het legaat aan moeten besteden dan zullen wij dit uiteraard uitvoeren.

De werkzaamheden van de diaconie zullen enkele keren per jaar onder de aandacht van de gemeenteleden worden gebracht.

Geldwerving.

In 2014 is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de leden geactualiseerd en extra bij alle leden onder de aandacht gebracht om deze jaarlijkse bijdrage verhoogd te krijgen. Vanaf 2015 zullen wij meer naar buiten treden ( bv. een kerkmarkt.) en een extra actie organiseren om gelden op te halen ook bij de mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

Mensen er op wijzen wat de mogelijkheden zijn van schenkingen en legaten aan de diaconie door bv. een stukje in het kerkblad te schrijven.

Bij activiteiten die relatief veel geld kosten de kerkrentmeesters een bijdrage vragen uit de schenkingen en legaten die bij hen zijn binnen gekomen zonder dat er een bestedingsdoel aan
gekoppeld is.

WERKPLAN
Jaarlijks rond de jaarwisseling maakt de Diaconie een werkplan voor het komende jaar en kijkt ook terug op het voorbije kalenderjaar. Het werkplan is de jaarlijkse concretisering van het beleidsplan en zal ook worden gepubliceerd.

Diaconie legaten en schenkingen:

Beleidsplan schenkingen en legaten aan de Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen

Kerk zijn is meer dan alleen de zondagse eredienst. Kerk zijn is ook “in het voetspoor van onze Heer te treden en in de Kerk en
samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de rechten van de mens”.

De Diaconie is er voor om de zwakkeren en minder bedeelde mensen in de samenleving dichtbij en veraf bij te staan en hun nood te lenigen
waar mogelijk.

In dit kader zien wij als Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen, dat het onze taak is om de gelden van de schenkingen en
legaten goed te beheren en onze medemensen die het nodig hebben hier mee te helpen en te ondersteunen.

Legaten en schenkingen die binnen komen bij de Kerk zonder dat door de schenker en/of legaat later hier een duidelijke bestemming voor is
aangegeven, moeten ons inziens niet alleen voor Pastoraat en Kerkgebouw bestemd worden, maar dienen ook aangewend te worden voor diaconaal werk.

Wij zullen deze gelden over een periode van 10 jaar na ontvangst in jaarlijks gelijke bedragen besteden aan hieronder genoemde doelen.
Aan het begin van elk nieuw jaar zal de penning- meester een voorstel maken en deze in de Diaconie vergadering van februari bespreken. Dit voorstel zal als
richtlijn gebruikt worden voor de besteding van deze gelden. Voordat deze gelden besteed worden dient de Diaconie bij meerderheid in te stemmen met de
besteding. Dit zal gebeuren in de vergadering waarin het voorstel wordt ingebracht. Deze doelen kunnen van jaar tot jaar verschillen.

De bestedingen zijn onder te verdelen in onderstaande groepen.

Rampen wereldwijd 20 % van het jaarlijkse bedrag:

  • Natuurrampen
  • Vluchtelingen in oorlogsgebieden.

Armoede bestrijding 30 % van het jaarlijkse bedrag:

  • Eenmalige giften aan personen op bijstandsniveau voor een bepaald doel.
  • Voedselbank Zutphen.
  • Koken voor daklozen te Amsterdam.
  • Bijdrage voor vakanties van mantelzorgers en hun clienten.

Extra giften aan organisaties waar wij al aan geven 10 % van het jaarlijkse bedrag.

  • Meester Geertshuis.
  • Dr. A. Schweitzerfonds.
  • Hospice de Winde.

Ontwikkelingshulp 20 % van het jaarlijkse bedrag:

  • ZWO projecten extra ondersteunen.

Eenmalige giften die hierboven niet nader genoemd zijn 20% van het
jaarlijkse bedrag.

Wat op ons pad komt dat wij van te voren niet konden voorzien.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen.

28 maart 2014.

Diaconie P.G.Bathmen jaarbericht 2017

 

Diaconie PG Bathmen begroting baten en lasten 2017

Korte beschouwing over de staat van begrote baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2016 is ervan uitgegaan dat het vermogen zich ongeveer zal handhaven op het niveau van eind 2014.

Verklaringen

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Bathmen verklaart, dat de is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

Bathmen,

 

Voorzitter                                                                Secretaris

 

 

 

De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Regionale Diaconale Commissie.

Een samenvatting zal in de Gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd

 

Voorziter                                                                        Scriba

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Begroting van Baten en Lasten 2017
Algemene informatie 1
Begroting boekjaar 2017
College van diakenen
Voorzitter : mevr. T.G. Oplaat-Temmink
Oude Holterdijk 8
437 SR BATHMEN
Secretaris : mevr. T.A.J. Esmeijer-Stegeman
Rietakker 22
7437 XC BATHMEN
Adm. Diaken : dhr. J. Stegink
Braakmanssteeg 2
7437 PV BATHMEN
Scriba Kerkeraad : J. de Jong
de administratie berust bij: J. Stegink
Omvang diakonie: klein
Deze begroting bestaat uit 8 bladzijden
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Algemene informatie 2
1. Registratienummer 8041
2. Classis (nummer) Deventer
3. Ring Deventer
4. Aantal wijkdiaconieën
5. Aantal diaconale predikanten/consulten
6. Aantal lidmaten
7. Aantal doopleden
8. Aantal geboorteleden
9. Totaal aantal leden (6+7+8)
10. Aantal pastorale eenheden ca.
Korte beschouwing over de staat van begrote baten en lasten
Bij het opstellen van de begroting 2017 is ervan uitgegaan dat het vermogen zich ongeveer zal
handhaven op het niveau van eind 2015.
De baten zijn begroot op EUR 25.400,–, terwijl de lasten begroot zijn op EUR 25.700,–.
Verklaringen
Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Bathmen verklaart, dat de
ontwerpbegroting over het jaar 2017
is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.
Bathmen,
voorzitter secretaris
De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen heeft deze begroting
vastgesteld in de vergadering d.d.
De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de
Regionale Diaconale Commissie.
Een samenvatting van de begroting zal in de Gemeente worden gepubliceerd.
De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.
Bathmen,
voorzitter scriba
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Begroting van Baten en Lasten 2017
Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 2015
begroting begroting rekening
Baten
80 Baten onroerende zaken 0 0 0
81 Rentebaten en dividenden 3.400 3.600 3.435
82 Bijzondere baten 0 0 0
83 Bijdragen levend geld 13.000 13.000 12.778
84 Door te zenden collecten en bijdragen
derden 9.000 8.000 11.033
Totaal a 25.400 24.600 27.246
Lasten
41 Lasten overige onroerende zaken en
inventarissen excl. Afschrijvingen 0 0 0
42 Afschrijvingen 500 0 0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke aktiviteiten 500 500 360
45 Verplichtingen en bijdragen inzake 2.200 2.200 2.187
andere organen
46 Salarissen en vergoedingen 0 0 0
47 Kosten beheer en administratie 1.000 600 896
48 Rentelasten 0 0 0
50 Diakonaal werk plaatselijk 8.000 8.000 7.809
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ 6.000 7.500 5.892
landelijk
52 Diakonaal werk wereldwijd 7.500 7.000 9.270
Totaal b 25.700 25.800 26.414
Saldo a-b -300 -1.200 832
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
Toelichting B Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 Boekjaar 2015
begroting begroting rekening
Baten
81 Rente baten en dividenden
811 Ontvangen interest bank 200 400 245
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken 400 400 445
816 Dividend aandelen 2.800 2.800 2.745
Totaal 3.400 3.600 3.435
82 Bijzondere baten
Ontvangen legaat 0 0 0
83 Bijdragen levend geld
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg 8.000 8.500 8.125
832 Collecten en kerkdiensten 3.500 3.000 3.220
834 Giften 1.500 1.500 1.433
Totaal 13.000 13.000 12.778
842 Doorzendcollecten van diakonale
aard (landelijk)
84203 Diversen 4.000 3.500 4.278
Totaal a 4.000 3.500 4.278
843 Doorzendcollecten van diakonale
aard (wereldwijd)
84304 Diversen 5.000 4.500 6.755
Totaal b 5.000 4.500 6.755
Totaal a+b 9.000 8.000 11.033
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
Toelichting B Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 Boekjaar 2015
begroting begroting rekening
Lasten
42 Afschrijvingen
429 Inventarissen 500 0 0
Totaal 500 0 0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke activiteiten
443 Kosten kerktelefoon en bandrec. 500 500 360
Totaal 500 500 360
45 Verplichtingen en bijdragen inzake
andere organen
451 Quotum Generale Financiële Raad 2.200 2.200 2.187
Totaal 2.200 2.200 2.187
47 Kosten beheer en administratie
471 Kosten bestuurscollege 300 250 284
472 Bureaubehoeften, drukwerk 100 150 0
475 Controlekosten 0 0 0
477 Publiciteit 0 0 0
478 Overige lasten 600 200 612
Totaal 1.000 600 896
50 Diakonaal werk plaatselijk
501 Saldo onderst. personen en
terugontvangsten 2.000 1.500 2.154
503 Ziekenzorg 5.500 6.000 5.532
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk 500 500 123
Totaal 8.000 8.000 7.809
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
Toelichting B Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 Boekjaar 2015
begroting begroting rekening
Lasten
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal
en landelijk
511 Betaalde doorzendcollecten 4.000 3.500 4.278
513 Bijdragen aan ander instellingen 2.000 4.000 1.614
Totaal 6.000 7.500 5.892
52 Diakonaal werk wereldwijd
521 Betaalde doorzendcollecte 5.000 4.500 6.755
523 Bijdragen aan andere instellingen 1.500 2.000 1490
524 2% Ontwikkelingssamenwerking 500 500 500
525 Bijdragen inzake “rampen” (KiA) 500 0 525
Totaal 7.500 7.000 9.270

 

Begroting van Baten en Lasten 2016

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Begroting van Baten en Lasten 2016
Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
begroting begroting rekening
80 Baten onroerende zaken 0 0 0
81 Rentebaten en dividenden 3.600 3.550 3.484
82 Bijzondere baten 0 0 0
83 Bijdragen levend geld 13.000 10.500 13.973
84 Door te zenden collecten en bijdragen
derden 8.000 9.500 8.150
Totaal a 24.600 23.550 25.607
Lasten
41 Lasten overige onroerende zaken en
inventarissen excl. Afschrijvingen 0 0 0
42 Afwaardering effecten 0 0 -1.240
44 Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke aktiviteiten 500 250 211
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 2.200 2.228
andere organen
46 Salarissen en vergoedingen 0 0 0
47 Kosten beheer en administratie 600 700 868
48 Rentelasten 0 0 0
50 Diakonaal werk plaatselijk 8.000 7.500 7.263
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ 7.500 6.500 6.474
landelijk
52 Diakonaal werk wereldwijd 7.000 6.000 6.471
Totaal b 25.800 23.150 22.275
Saldo a-b -1.200 400 3.332
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 
Toelichting B Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
begroting begroting rekening
Baten
81 Rente baten en dividenden
811 Ontvangen interest bank 400 200 443
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken 400 350 274
816 Dividend aandelen 2.800 3.000 2.767
Totaal 3.600 3.550 3.484
82 Bijzondere baten
Ontvangen legaat 0 0 0
83 Bijdragen levend geld
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg 8.500 6.000 9.274
832 Collecten en kerkdiensten 3.000 3.500 2.904
834 Giften 1.500 1.000 1.795
Totaal 13.000 10.500 13.973
842 Doorzendcollecten van diakonale aard (landelijk)
84203 Diversen 3.500 5.000 3.619
Totaal a 3.500 5.000 3.619
843 Doorzendcollecten van diakonale aard (wereldwijd)>
84304 Diversen 4.500 4.500 4.531
Totaal b 4.500 4.500 4.531
Totaal a+b 8.000 9.500 8.150
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
Toelichting op de staat van baten en lasten 2016
Toelichting B Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
begroting begroting rekening
42 Afwaardering ledencertificaten 0 0 -1.240
44 Lasten kerkdiensten, catechese en 
overige kerkelijke activiteiten
443 Kosten kerktelefoon en bandrec. 500 250 211
Totaal 500 250 211
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen
451 Quotum Generale Financiële Raad 2.200 2.200 2.228
Totaal 2.200 2.200 2.228
47 Kosten beheer en administratie
471 Kosten bestuurscollege 250 250 289
472 Bureaubehoeften, drukwerk 150 150 31
475 Controlekosten 0 100 0
477 Publiciteit 0 100 0
478 Overige lasten 200 100 548
Totaal 600 700 868
50 Diakonaal werk plaatselijk
501 Saldo onderst. personen en 
terugontvangsten 1.500 2.000 1.200
503 Ziekenzorg 6.000 5.500 6.063
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk 500 0 0
Totaal 8.000 7.500 7.263
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal en landelijk
511 Betaalde doorzendcollecten 3.500 5.000 3.619
513 Bijdragen aan ander instellingen 4.000 1.500 2.855
Totaal 7.500 6.500 6.474
Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen
 Toelichting op de staat van baten en lasten
2016 
Toelichting B Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
begroting begroting rekening
Lasten
52 Diakonaal werk wereldwijd
521 Betaalde doorzendcollecte 4.500 4.500 4.531
523 Bijdragen aan andere instellingen 2.000 1.000 1440
524 2% Ontwikkelingssamenwerking 500 500 500
525 Bijdragen inzake “rampen” (KiA) 0 0 0
Totaal 7.000 6.000 6.471

Diaconie P.G.Bathmen jaarbericht 2015